Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spharbutowice.szkolnastrona.pl/

 

 

Podmiot

Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach

Harbutowice 179, 32-440 Sułkowice

tel. 12 273-37-71

email: zpo.harbutowice@sulkowice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2015 r.

 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
  2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  3. Filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,
  4. Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-25

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Placówek Oświatowych
w Harbutowicach.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ryszard Mecha 
e-mail: ryszard.mecha@zpokrzywaczka.pl
Telefon: 12 273-37-71

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne.

Budynek nie posiada schodów, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W  sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, korytarze przy salach lekcyjnych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.