Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole

O szkole

 

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej

im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach

 


"Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Misja

Stwarzamy uczniom optymalne warunki  do ich wszechstronnego rozwoju oraz wspieramy rodziców / opiekunów w procesie wychowania i nauczania. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego.

Jesteśmy po to, aby:

 • nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności,
 • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,
 • inspirować do różnorodnych twórczych inicjatyw,
 • wzmacniać wiarę we własne siły,
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,
 • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań,
 • rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,
 • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności,
 • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne.


"Pod naszym dachem wzrasta nowy człowiek, który powinien zajść dalej niż my, żyć lepiej i szczęśliwiej niż my, ale tym pewniej swoje cele osiągnie im szerzej nasze serca i umysły otwarte będą dla świata i ludzi."

Maria Wilczkowska

Wizja

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 Nasz absolwent:

 • jest odpowiedzialny
  • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
  • umie rozwiązywać problemy
  • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
  • zna swoje słabe strony i chce nad nimi pracować
  • umie dokonać samooceny
  • szanuje swój czas i innych
  • dotrzymuje terminów
 • jest ciekawy świata
  • stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
  • lubi i chce się uczyć
  • wykazuje wrażliwość na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)
 • jest krytyczny
  • selekcjonuje i  porządkuje zdobyte informacje, ocenia i je wykorzystuje
  • prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych
 • jest tolerancyjny
  • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym
  • jest wrażliwy na potrzeby innych
 • jest aktywny
  • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
  • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
  • wykazuje się samodzielnością
 • jest otwarty
  • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
  • umie współpracować w grupie
  • pozytywnie patrzy na świat

Priorytety pracy szkoły

 1. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Rozbudzanie więzi z „Małą Ojczyzną” poprzez edukację regionalną.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Wdrażanie do ochrony środowiska przyrodniczego.
 6. Wykształcenie umiejętności właściwego korzystania z mediów i potrzeby sięgania po książkę.


Założenia Koncepcji Pracy Szkoły:

 1. Stwarzanie młodemu człowiekowi optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego, duchowego i społecznego, przygotowanie go do kształcenia przez całe życie.
 2. Rozwijanie przywiązania do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej, wyrabianie poczucia więzi z rodzinną miejscowością, regionem i Ojczyzną, kształtowanie postawy patriotycznej.
 3. Inspirowanie do twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości poprzez rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uzdolnień.
 4. Kształtowanie postawy tolerancji, otwartości, wrażliwości na świat i innych ludzi. Inspirowanie do twórczego i komunikatywnego wyrażania uczuć poprzez sztukę, literaturę i naukę.
 5. Wspieranie rodziny w trudnym procesie wychowania i nauczania.
 6. Rozwijanie poczucia własnej wartości, uczenie  podmiotowego traktowania drugiego człowieka, wspieranie uczniów w trudnych do rozwiązania sytuacjach.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 8. Dążenie do zmniejszania różnic między wsią a miastem, szerzenie kultury w środowisku lokalnym.
 9. Motywowanie uczniów do nauki przez stosowanie różnorodnych form i metod pracy. Zachęcanie ich do zdobywania jak najlepszych wyników w nauce poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć dodatkowych.
 10. Przekazywanie systemu wartości zgodnego z nauką Patrona.
 11. Uczenie poszanowania dobra wspólnego, przestrzegania obowiązujących norm społecznych, rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej.
 12. Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
 13. Podkreślanie potrzeby odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za wszystkie swoje słowa i czyny.
 14. Uczenie efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystania Internetu jako środka wspomagającego proces uczenia się.

[Harbutowice, październik 2015]

Odblaskowa szkoła

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła".

Mleko z klasą

„Mleko z klasą" to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Kartonik mleka dodaje energii najmłodszym uczniom, ułatwia im naukę.

Owoce w szkole

Od  roku szkolnego 2010/ 2011 dzieci z klas I-III naszej szkoły będą otrzymywać bezpłatne porcje owoców lub warzyw w ramach programu „Owoce w szkole".

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Od roku szkolnego 2009/2010 w naszej szkole jest realizowany projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" .